VOSTOK
VOSKHOD
SOYUZ
SALYUT space station MIR
 
homepage
CORPORATION
SOYUZ SPACECRAFT FLIGHTS

russian

 

Soyuz spacecraft flights
SC Date of launch
and
return
to Earth
Flight duration Crew Orbit initial parameters Date
of docking
and
undocking
with OS
Perigee
altitude,
km
Apogee
altitude,
km
Incl-
ination,
deg.
Period,
min
Soyuz-1 23 - 24
Apr 1967
1 day 2:47:52 V.M. Komarov 203.1 221.1 51.72 88.45  
Soyuz-2 25 -28
Oct 1968
about
3 days
Unmanned 185 224 51.7 88.5  
Soyuz-3 26 -30
Oct 1968
3 days 22:50:45 G.T. Beregovoy 183.5 222.2 51.69 88.45  
Soyuz-4 14 - 17
Jan 1969
2 days 23:20:47 V.A. Shatalov 173
(208.8)
225.3 (251.1) 51.72 (51.71) 88.23 (88.87)  
Soyuz-5 15 - 18
Jan 1969
3 days
00:54:15
B.V. Volynov
A.S. Eliseyev
E.V. Khrunov
(A.S. Eliseyev
E.V. Khrunov returned aboard Soyuz-4 SC)
198.7 230.2 51.69 88.66  
Soyuz-6 11 - 16
Oct 1969
4 days 22:42:47 G.S. Shonin
V.N. Kubasov
186.2 222.8 51.68 88.37  
Soyuz-7 12 - 17
Oct 1969
4 days 22:40:23 A.V. Filipchenko
V.N. Volkov
V.V. Gorbatko
207.4 225.9 51.68 88.63  
Soyuz-8 13 - 18
Oct 1969
4 days 22:50:49 V.A. Shatalov
A.S. Eliseyev
204.5 223.7 51.68 88.61  
Soyuz-9 01 - 19
Jun 1970
17 days 16:59 A.G. Nikolayev
V.I. Sevastyanov
208
(214.5)
220.6 (269.8) 51.7 88.58 (89.08)  
Soyuz-10 23 - 25
Apr 1971
1 day 23:45:54 V.A. Shatalov
A.S. Eliseyev
N.N. Rukavishnikov
209.6 (195.7) 248.4 (250.1) 51.6 89.83
(88.7)
24 Apr 1971
Soyuz-11 06 - 30
Jun 1971
23 days 18:21:43 G.T. Dobrovolsky
V.N. Volkov
V.I. Patsayev
191.5 (211.7) 220.5 (249.6) 51.64 (51.6) 88.43 (88.82) 07 - 29
Jun 1971
Soyuz-12 27 - 29
Sep 1973
1 day 23:15:32 V.G. Lazarev
O.G. Makarov
193 (332.9) 248.6 (347.9) 51.61 (51.6) 88.64 (91.18)  
Soyuz-13 18 - 26
Dec 1973
7 days 20:55:35 P.I. Klimuk
V.V. Lebedev
193.3 (226.8) 272.2 (272.6) 51.6 (51.59) 88.86 (89.25)  
Soyuz-14 03 - 19
Jul 1974
15 days 17:30:28 P.R. Popovich
A.P. Artukhin
195.9 242.7 51.62 88.58 05 - 19 Jul 1974
Soyuz-15 26 - 28
Aug 1974
2 days 00:12:11 G.V. Sarafanov
L.S. Demin
193.4 235.2 51.62 88.52  
Soyuz-16 02 - 08
Dec 1974
5 days 22:23:35 A.V. Filipchenko
N.N. Rukavishnikov
191.7 314.8 51.79 89.27  
Soyuz-17 11 Jan -09 Feb 1975 29 days 13:19:45 A.A. Gubarev
G.M. Grechko
193.9 (340.6) 265.6 (357.7) 51.64 (51.59) 88.8
(91.36)
12 Jan - 09
Feb 1975
Soyuz-18-1 05 Apr 1975 00:21:27 V.G. Lazarev
O.G. Makarov
Suborbital flight, maximum altitude of 192 km Because of a launch vehicle failure at the insertion phase the descent vehicle was separated from the launch vehicle and successfully landed.
Soyuz-18 24 May -26 Jul 1975 62 days, 23:20:08 P.I. Klimuk
V.I. Sevastyanov
193.2
(343.45)
247.5 (356.2) 51.61 88.61 (91.35) 26 May -26 Jul 1975
Soyuz-19 15 - 21
Jul 1975
5 days 22:30:50 A.A. Leonov
V.N. Kubasov
186.5
(222.1)
222.1 (226.6) 51.78 (51.79) 88.53 (88.92)  
Soyuz-20 17 Nov
1975
-16 Feb 1976
About. 92 days Unmanned 200
(343.9)
264 (365.7) 51.64 (51.6) 88.64 (91.44) 19 Nov 1975-
16 Feb 1976
Soyuz-21 06 Jul -24 Aug 1976 49 days
06:23:32
B.V. Volynov
V.M. Zholobov
193.4 253.3 51.62 88.66 07 Jul -
24 Aug 1976
Soyuz-22 15 - 23
Sep 1976
7 days 21:52:17 V.F. Bykovsky
V.V. Aksenov
192.6
(249.9)
317.9 (280.6) 64.76 (64.77) 89.29 (89.59)  
Soyuz-23 14 - 16
Oct 1976
2 days 00:06:35 V.D. Zudov
V.I. Rozhdestvensky
194.2 249.9 51.63 88.65  
Soyuz-24 07 - 25
Feb 1977
17 days 17:25:58 V.V. Gorbatko
Yu.N. Glazkov
184.7 346.2 51.65 89.52 08 - 25
Feb 1977
Soyuz-25 09 - 11
Oct 1977
2 days 00:44:45 V.V. Kovalenok
V.V. Rumin
198.5
(344.6)
258.1 (357.5) 51.66 (51.62) 88.79 (91.36)  
Soyuz-26 10 Dec
1977 -
16 Jan 1978
37 days 10:06:18 Yu.V. Romanenko
G.M. Grechko
(returned aboard
Soyuz-27 SC
on March 16, 1978)
193
(344.6)
246 (360.5) 51.65 (51.61) 88.67 (91.42) 11 Dec 1977-
16 Jan 1978
Soyuz-27 10 Jan -
16 Mar 1978

64 days 22:52:47

V.A. Dzhanibekov
O.G. Makarov
(returned aboard
Soyuz-26 SC
on Jan. 16, 1978)
198.9
(333.9)
253.8 (370.4) 51.65 (51.61)  88.73 (91.34) 11 Jan -
16 Mar 1978
Soyuz-28 02 - 10
Mar 1978
7 days 22:16 A.A. Gubarev
V. Remek (ChSR)
198.9
(335.8)
275.6 (364) 51.65  88.95 (91.38) 03 - 10
Mar 1978
Soyuz-29 15 Jun -
03 Sep 1978
79 days 15:23:49 V.V. Kovalenok
A.S. Ivanchenkov (returned aboard
Soyuz-31 SC
on Nov. 02, 1978)
197.8
(340.7)
266 (364.9) 51.65  88.86 (91.44) 16 Jun -
03 Sep 1978
Soyuz-30 27 Jun -
05 Jul 1978
7 days 22:02:59 P.I. Klimuk
M. Germashevsky (PPR)
197.6
(337.6)
261.3 (363) 51.66 (51.65)  88.83 (91.31) 28. Jun -
05 Jul 1978
Soyuz-31 26 Aug -
02 Nov 1978
67 days 20:12:47 V.F. Bykovsky
S.Yahn (GDR)
(returned aboard
Soyuz-29 SC
on Sep. 03, 1978)
196.8
(342.7)
259.9 (360.2) 51.64 (51.65)  88.81 (91.4) 27 Aug -
02 Nov 1978
(07 Sep 1978)
Soyuz-32 25 Feb -
13 Jun 1979
108 days 04:24:37 V.A. Lyakhov
V.V. Rumin
(returned aboard
Soyuz-34 SC
on Aug. 19, 1979)
198.4
(304.5)
274.3 (332.4) 51.61 (51.65)  89.94 (90.63) 26 Feb -
13 Jun 1979
Soyuz-33 10 - 12
Apr 1979
1 day 23:01:06 N.N. Rukavishnikov
G. Ivanov (BPR)
198.6
(348.1)
279.2 (363.6) 51.63 (51.65)  88.99 (91.47)  
Soyuz-34 06 Jun -
19 Aug 1979
73 days 18:16:45 Unmanned 199
(358.6)
271.5 (371.4) 51.62 (51.64)  88.91 (91.65) 07 Jun -
19 Aug 1979
(14 Jun 1979)
Soyuz-35 09 Apr -
03 Jun 1980
55 days 01:27:03 L.I. Popov
V.V. Rumin
(returned aboard
Soyuz-37 SC
on Oct. 11, 1980)
198
(348.7)
259.7 (360.3) 51.65 (51.64)  88.81 (91.44) 10 Apr -
03 Jun 1980
Soyuz-36 26 May -
31 Jul 1980
65 days 20:54:23 V.N. Kubasov
B. Farkas (HPR)
(returned aboard
Soyuz-35 SC
on Jun. 03, 1980)
197.5
(345.5)
281.9 (363.3) 51.62 (51.64)  89
(91.4)
27 May -
31 Jul 1980
Soyuz-37 23 Jul -
11 Oct 1980
79 days 15:16:43 V.V. Gorbatko
Pham Tuan (SRV)
(returned aboard
Soyuz-36 SC
on Jul. 31, 1980)
197.8
(345)
293.1 (358.2) 51.61 (51.64)  89.12 (91.38) 24 Jul -
11 Oct 1980
(01 Aug 1980)
Soyuz-38 18 - 26
Sep 1980
7 days 20:43:24 Yu.V. Romanenko
T. Mendez (Cuba)
199.7
(345)
273.5 (357.5) 51.63 (51.64)  88.94 (91.38) 19 - 26
Sep 1980
Soyuz -3 27 Nov -
10 Dec 1980
12 days 19:07 L.D. Kizim
O.G. Makarov
G.M. Strekalov
376.3       28 Nov -
10 Dec 1980
Soyuz -4 12 Mar - 26
May 1981
74 days 18:38 V.V. Kovalenok
V.P. Savinykh
(343) (358) (51.6) (91.4) 13 Mar -
26 May 1981
Soyuz-39 22 - 30
Mar 1981
7 days 20:42:03 V.A.Dzhanibekov
Zh. Gurragcha (MPR)
197.5
(342.2)
282.8 (356.3) 51.6 (51.63)  89.01 (91.33) 23 Mar -
30 Mar 1981
Soyuz-40 14 - 22
May 1981
7 days 20:41:52 L.I. Popov
D. Prunariu (SRR)
198.1
(333.5)
287 (362.2) 51.6 (51.7)  89.06 (91.24) 15 - 22
May 1981
Soyuz -5 13 May -
27 Aug 1982
106 days 13:53 A.N. Berezovoy
V.V. Lebedev
(returned aboard
Soyuz -7 SC
on Dec. 10, 1982)
(343) (360) (360) (91,3) 14 May -
27 Aug 1982
Soyuz -6 24 Jun -
02 Jul 1982
7 days 21:51 V.A.Dzhanibekov
A.S. Ivanchenkov
Jean-Loup Cretien
(France)
248 277 51.6 89.6 25 Jun -
02 Jul 1982
Soyuz -7 19 Aug -
10 Dec 1982
113 days 0:51 L.I.Popov
A.A.Serebrov
S.E. Savitskaya
(returned aboard
Soyuz -5 SC)
228 280 51.6 89.5 20 Aug -
10 Dec 1982
Soyuz -8 20 - 22
Apr 1983
2 days 0:18 V.G. Titov
G.M. Strekalov
A.A. Serebrov
(325) (345) (51.6) (91.0) Approach to the Salyut-7 station was not performed because of a failure in the Igla system.
Soyuz -9 27 Jun -
23 Nov 1983
149 days 9:46 V.A. Lyakhov
V.P. Alexandrov
(328) (343) (51.6) (91.1) 28 Jun -
23 Nov 1983
Soyuz     V.G. Titov
G.M. Strekalov
48 s before the manned spacecraft launch a fire in the launch vehicle occurred. Using the emergency rescue system the spacecraft was separated from the launch vehicle and successfully performed parachute landing at a safe distance.
Soyuz
-10
08 Feb -
11 Apr 1984
62 days 23:43 L.D. Kizim
V.A. Solovyov
O.Yu. Atkov
(returned aboard
Soyuz -11 SC
on Oct. 02, 1984)
226 274 51.6 51.6 09 Feb -
11 Apr 1984
Soyuz
-11
03. Apr -
02 Oct 1984
181 days 20:48 Yu.V. Malyshev
G.M. Strekalov
R. Sharma (India)
(R. Sharma returned aboard Soyuz -10 SC)
222 275 51.6 89.4 04. Apr -
02 Oct 1984
Soyuz
-12
17 - 29
Aug 1984
11 days 19:14

V.A. Dzhanibekov
S.E. SavitskayaI
P. Volkov
Egress into space and EVA was first performed by woman-cosmonaut
S.E. Savitskaya.

282 309 51.6 90.2 18 - 29
Jul 1984
Soyuz
-13
06 Jun -
26 Sep 1985
112 days 3:12 V.A. Dzhanibekov
V.P. Savinykh
Cosmonauts performed docking with the Salyut-7 non-attitude-controlled frozen station, repaired it completely and continued the research program implementation.
(V.A. Dzhanibekov and G.M. Grechko returned.)
(356) (375) (51.6) (91.6) 08 Jun -
26 Sep 1985
Soyuz
-14
17 Sep -
21 Nov 1985
64 days 20:52 V.V. Vasutin
G.M.Grechko
A.A.Volkov
(V.V.Vasutin, A.A.Volkov and V.P.Savinykh
returned)
(337) (358) (51.6) (91.3) 18 Sep -
21 Nov 1985

Soyuz unmanned spacecraft flights
SC
(EAS)
Dates of launch
and return to Earth
Cosmos-133 28 - 30 Nov 1966
Cosmos-140 07 - 09 Feb 1967
Cosmos-186 27 - 30 Oct 1967
Cosmos-188 30 Oct - 02 Nov 1967
Cosmos-212 14 - 19 Apr 1968
Cosmos-213 15 - 20 Apr 1968
Cosmos-238 28 Aug - 01 Sep 1968
Cosmos-496 26 Jun - 01 Jul 1972
Cosmos-573 15 - 17 Jun 1973
Cosmos-613 30 Nov 1973 - 28 Jan 1974
Cosmos-638 03 - 13 Apr 1974
Cosmos-656 27 - 29 May 1974
Cosmos-672 12 - 18 Aug 1974

 

 

 

 

Official WEB-site of S.P.Korolev RSC Energia
E-mail:mail@rsce.ru